مطالعه مزامیر یا زبور، به ایمان ما عمق می‌بخشید

  ۲۹ دقیقه

  ۲۸ مه ۲۰۲۰

گرچه تمام کتب و رسالات کتاب‌‌مقدس حقایق عجیبی را در بارۀ خدا آشکار می‌‌‌کند، اما کتاب مزامیر ما را برمی‌‌انگیزاند تا به خدا پاسخی عمیق و شخصی دهیم. مزامیر دعوت به پرستش و نیایش است تا واقعاً به حضور خدا رفته، با او صمیمی شویم، مشارکت داشته باشیم و حاکم زندگی ما باشد.

دانلود