مسیحی کی است؟

مسیحی کی است؟

  اخیرا: ۲۶ اوت ۲۰۱۹

مهمان عزیز،
وقتیکه از مسیحیت و مسیحیان صحبت به میان می آید، حتماً سوالات ذیل نیز مطرح می شود که یک مسیحی کی است و یا یک شخص چه عملی را انجام دهد تا مسیحی شود؟ یا خود مسیحیت چه معنی دارد و بر چه اساس استوار است؟ آیا مسیحیان حقیقی و مسیحیان صرف به نام از هم چه فرق دارند؟ شما با شنیدن برنامه های «مسیحی کی است؟» که توسط رادیو صدای زندگی تهیه شده است می توانید به این سوالات جواب دریافت کنید. اگر به این ارتباط سوالات مزید داشتید لطفاً با آدرس های صدای زندگی در تماس شوید. صدای زندگی کوشش می کند تا بر اساس کتاب مقدس به سوالات شما جواب بگوید.

برنامه‌ها