مراد و منزل قسمت -۳

  ۱۱ دقیقه

  ۱۱ ژوئن ۲۰۲۱

پرویز اخباری را از افغانستان دریافت می‌کند. چه دلیلی می‌تواند برای چنین مستاجر خوبی مثل عباس برای برخورد با صاحبخانه خود با مشکل روبرو شود؟

دانلود