مراد و منزل

مراد و منزل

  به زودی!

یک داستان مشترک بسیاری از افغان‌ها امید و رویای داشتن زندگی بهتر در جاهای دیگر است. زندگی بهتر یعنی چه؟ چه اتفاقی می‌‌افتد که آن امیدها و رویاها محقق می‌‌شوند؟ یا آیا آنها هرگز به واقعیت تبدیل شده اند؟ مراد و منزل را تماشا کنید تا بیشتر بدانید. در تاریخ ۱۲ فوریه به وب‌سایتِ امید برای افغان‌ها می‌رسد.