مثل مرد توانگر

  ۱ ساعت

  ۸ نُوامبر ۲۰۲۲

عیسی به ما می‌‌آموزد که انسان‌ها مهم‌تر از پرنده گان یا گل‌ها هستند. انسان‌ها به صورت خدا آفریده شده اند و خداوند به نیازهای ما رسیده گی می‌کند. ما باید خدا را در اولویت قرار دهیم. ما باید ابتدا به دنبال خدا و ملکوت او باشیم و چیزهای دیگری به زندگی ما هم داده خواهد شد. این بدان معناست که وقتی ما به دنبال ملکوت خدا هستیم، او بیش از آنچه که ما فکر می‌کنیم یا بیشتر از آنچه نیاز داریم، به ما برکت خواهد داد.

دانلود