لوقا ۱۴: ۱ ـ ۱۱عیسی و فریسی

  ۶ فِورِیه ۲۰۲۳


مقاله‌های اخیرا