قدرت عیسی مسیح بالای شیطان و ارواحی پلید

  ۲۷ دقیقه

  ۲۸ اوت ۲۰۲۰

قدرت مسیح محدود به زمان و مکان خاصی نیست . در هر زمانی، تحت هر شرایطی ، برای هر فردی، از هر قبیله و نژاد و قدرتی که باشد قدرت مسیح پاسخگو است . قدرت او بر گناه ، جهان، طبیعت ، شیاطین و دیوها ، بر مرگ و بر هر نوع بیماری و بر آنچه که از نقطه نظر انسانی غیر ممکن به نظر می‌‌‌آمد او تسلط دارد . سلطنت و جلال به او داده شد تا جمیع قوم‌ها و امّت‌ها و زبانها او را خدمت نما‌یند . سلطنت او سلطنت جاودانی و بی زوال است و ملکوت او زایل نخواهد شد.

دانلود