فلم رفکه و درس از کتاب مقدس

  ۱ ساعت

  ۱۹ ژانوِیه ۲۰۲۱

ما سلسله درسهای جدید را آغاز می‌کنیم که با پخش یک قسمت از فلم هنری رفکه در هر برنامه شروع می‌شود. فلم هنری رفکه به زبان دری ترجمه و دوبله شده است. موضوع قسمت امروز در خانواده است. همه ما مشکلات گوناگون را در زندگی خود مانند مریضی، از دست دادن یکی از اعضای خانواده، یا از دست دادن کار تجربه کرده ایم. ما پیروان عیسای مسیح وقتی با مشکلات و چالشها در زندگی مواجه می‌شویم، اول دعا می‌کنیم و از خدا خواهش می‌کنیم تا ما را کمک کند. خدا که بینا و شنوا است و همه چیز را می‌بیند، دعای ما می‌شنود و مطابق خواست خود جواب می‌دهد. در قسمت امروز ما قصه پسر گمشده را هم شنیدیم. عیسای مسیح قصه پسر گمشده را در لوقا فصل ۱۵ گفته است. بعضی وقتها ما از خدا دور می‌شویم و خود را در شرایط بد قرار می‌دهیم اما به نتیجه می‌رسیم که بهتر است دو باره به خدا مراجعه کنیم. ما ایمان داریم که دستهای خدا همیشه به طرف ما باز است تا ما را بپذیرد، ما را ببخشد و قبول کند.

دانلود