عیسای مسیح عبادتگاه را پاک می‌کند

  ۱ ساعت

  ۲۴ ژانوِیه ۲۰۲۰

عیسای مسیح مثال یک درخت انجیر را می‌‌دهد. عیسای مسیح دو رویی و فریبکاری فریسیان و رهبران مذهبی را محکوم می‌‌کند که یک گپ می‌‌زنند اما در عمل کار دیگر می‌‌کنند. عیسای مسیح در مورد ایمان صحبت می‌‌کند. کتاب مقدس به صورت واضح می‌‌گوید که بدون ایمان نمیتوان خدا را خوشنود ساخت. همچنان بدون ایمان به عیسای مسیح نمیتوان به خدا ایمان داشت

دانلود