عیسای مسیح در برابر شورای یهود

  ۱ ساعت

  ۱۵ مه ۲۰۲۰

مرقس فصل ۱۴ آیه‌های ۵۳-۷۲ به ما می‌گوید که عیسای مسیح به تنهایی در برابر شورای یهود قرار گرفت. شاگردانش او را تنها گذاشتند. رهبران مذهبی از زور استفاده کردند تا عیسای مسیح را در برابر شورا بیارند و محکوم به کفر کنند. عیسای مسیح در برابر شورا و کاهن اعظم در باره خود شهادت داد که شما پسر انسان را خواهید دید که در دست راست خدای قادر نشسته و بر ابرهای آسمان می‌آید. عیسای مسیح از مزمور ۱۱۰ و دانیال ۷ برای آنان گفت. رهبران مذهبی از صلاحیت و ادعای عیسای مسیح می‌ترسیدند. عیسای مسیح در کنیسه‌ها بارها موعظه کرده بود و صدها هزارها نفر از او پیروی می‌کردند اما رهبران مذهبی او را به کفر گویی محکوم کردند

دانلود