عیسای مسیح اطفال را برکت می‌دهد

  ۱ ساعت

  ۱۶ مه ۲۰۲۳

در زمان عیسای مسیح اطفال زیاد حق نداشتند. حتی امروز در بعضی جاها اطفال حق ندارند که در برابر بزرگسالان گپ بزنند یا ابراز نظر کنند. عیسای مسیح به شاگردان خود گفت که بگذارند اطفال نزد او بیایند و او آنها را برکت داد. عیسای مسیح یک مثال از اعتماد اطفال را به ما می‌دهد که آنها بدون سوال کردن اعتماد می‌کنند. ما هم باید به خداوند مانند اطفال اعتماد کنیم و به عیسای مسیح ایمان داشته باشیم.

دانلود