عید فطر

  ۲۸ دقیقه

  ۲۱ آوریل ۲۰۲۳

منحیث پیرو عیسی مسیح، ما باید در خوشی دوستان و همسایه‌های خویش خوشی و شادمانی کینم و در غم و اندوه شان متأثر باشیم. این چیزی است که یک مسیحی باید آنرا انجام بدهد. البته نه از روی اجبار بلکه از قلب و از روی راستی. این روحیه باعث نزدیکی بیشتر ما با دوستان عریزان ما می‌شود. این روحیه زیادتر باعث این می‌شود که بیشتر یک مسیحی را به ایشان معرفی کنیم. یک مسیحی باید در بین مردم باشد.

دانلود