عيد قيام مسيح خجسته باد

  جاوید

  ۳۱ مارس ۲۰۱۳

هموطن عزیز!  عیسی مسیح مرد تا تو زنده گی همیشه گی داشته باشی. اجرای مراسم مذهبی تمایل گناه را از ما دور نساخته و عیسٰی مسیح صرف یگانه راهی است که ما را به خداوند میرساند. عیسی مسیح زنده است و او تنها کسی است که فدیه گناهان بشریت شد.

 

مقاله‌های اخیرا