عاشق تو هستم

  ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۳

من احساس كردم كه باد با وزيدن خود نامت را به گوشم زمزمه ميكند٠من اشكهايت را ميبينم ای خداوند وقتی باران مي بارد و گرمي آغوشت را احساس ميكنم وقتی آفتاب ميتابد. پس چگونه ميتوان گفت كه خدای نيست؟ در چهارطرف ، خلقت از تو سخن ميگويد
آواز پرنده ها در شاخه های درختان، آواز آبشارها و موج درياها همه برايت حمد و ثنا ميگويند.
چگونه ميتوان گفت كه خدای نيست ؟
تو چقدر زيبای خداوند ، تو بی همتای. حتی زبان من قادر به وصف تو نيست من چقدر ناتوانم.
امروز ميخواهم برايت بگويم كه بسيار دوستت دارم ، عاشق تو هستم و ترا ميستا يم .

                                                                          ( ارسالی ر.ج )

مقاله‌های اخیرا