صلیب زدن عیسای مسیح

  ۱ ساعت

  ۳۱ اُکتُبر ۲۰۲۳

کتاب مقدس به صورت واضخ می‌گوید که عیسای مسیح به خاطر گناهان ما بر روی صلیب مصلوب شد. او را دفن کردند و در روز سوم دوباره زند شد. در حالی که او بر روی صلیب رنج می‌برد، عیسی گفت: پدر آنها را می‌بخشد زیرا آنها نمی دانند چه می‌کنند. او تحت رنج قرار گرفت، اما تصمیم گرفت شکنجه کنندگان خود (رهبران مذهبی و سربازان رومی) را ببخشد. قدرت و عشق خدا از طریق عیسی بر روی صلیب نشان داده شد.

دانلود