صلح در عیسی مسیح

  ۲۹ اوت ۲۰۲۳

عیسی مسیح این شهزاده صلح به همه انسان‌های دنیا پیامی را پیشکش نموده، تا باشد آرامش و صلح در جهان و در شخص پدید آید:

ای تمامی زحمتکشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد.
متی ۱۱: ۲۸

صلح از پیام مسیحی جدایی ناپذیر است، زیرا خود عیسی مسیح به عنوان "شهزاد صلح" نامیده می‌شود. در کتاب اشعیا ۹: ۶ نوشته شده است

زیرا فرزندی برای ما متولد شده و پسری برای ما بخشیده شده است. به او قدرت و اختیار داده شده است. نام او «مشاور عجیب»، «خدای قادر»، «پدر جاودانی» و «سلطان سلامتی» می باشد.
اشعیا ۹: ۶

زندگی، مرگ و رستاخیز عیسی مسیح نمونه نهایی این است که چگونه می‌توان به صلح دست یافت، حتی در میان رنج و مصیبت بزرگ.

شالوم، یک کلمه عبری به معانی صلح، هماهنگی، تمامیت، کامل بودن، رفاه و آرامش است. هنوز هم امروزه به طور گسترده در اسرائیل استفاده می‌شود.

در کتاب مقدس از آن در موقعیت‌های مختلف استفاده می‌شود. غالباً حالتی را نشان می‌دهد که ما آن را "خوب" می‌نامیم. گاهی اوقات متضاد جنگ استفاده می‌شود.

و گاهی برای پرسیدن به معنای "سلام"، "خوش آمدگویی" یا "سلامتی" به کار می‌‌رود، اما از زمان آمدن خداوند عیسی این کلمه مربوط او می‌شود.

پولس رسول در یکی از نامه‌های خود می‌نویسید که عیسی مسیح، به عنوان خداوند، منبع صلح و آرامش برای انسان‌ها است. وی اشاره می‌‌کند که تنها از طریق ایمان و ارتباط با عیسی مسیح، انسان‌ها می‌‌توانند واقعیت و عمق صلح را  با خدا و با یکدیگرتجربه کنند.

اگر باور داشته باشیم که عیسی مسیح برای گناهان ما مُرد، پس ما با خدا صلح داریم. این بدان معنا نیست که بین دو طرف (برابر) صلح وجود دارد، بلکه صلحی است که خداوند به ما می‌دهد.

او عذاب را به جای ما متحمل شد و ما از طریق ایمان با  او شریک شدیم، ما با او مردیم، دفن شدیم و دوباره زنده شدیم.

اگر شما آن آرامش واقعی  یعنی صلح را دارید، پس این آرامش و صلح برای ما ضروری است.

در اعمال رسولان می‌خوانیم« به این ترتیب کلیسا در سراسر یهودیه و جلیل و سامره آرامش یافت. در حالیکه آنها در خدا ترسی و تقویت روح القدس بسر می بردند، کلیسا از لحاظ نیرو و تعداد رشد می کرد» ( اعمال رسولان ۳۱:۹)

اما آرامش تنها چیزی در درون نیست، بلکه در بیرون نیز تأثیر دارد. اگر از روی لطف خدا در صلح و آرامش شریک هستید، پس صلح‌ جو نیز هستید. شما آن صلح را اعلام می‌کنید، زیرا می‌خواهید دیگران نیز در آن صلح سهیم باشند. زیرا آرامش در قلب شما واقعیت است و به زودی وقتی عیسی مسیح بازگردد صلح کامل خواهد شد. شما به دنبال صلح (که میوه روح نیز است) با افراد دیگر هستید زیرا می‌خواهید مانند شهزاده صلح باشید.

خدا آرامش "ما" است، زیرا او فرزندان خود را به نام خود گرد هم می‌آورد. او دیوار بین یهودیان و غیریهودیان را شکست. از هر قوم و نژاد و رنگ و قد و اصالتی که دارید: مؤمنان در او یکی هستند. صلح از طریق خون مسیح به ما تحفه داده شد.

عهد جدید به وضوح نشان می‌دهد که صلح هدیه ای از طرف مسیح است. می‌توان گفت که او صلح ماست.

زیرا مسیح صلح و سلامتی ما است و این دو یعنی یهود و غیر یهود را با هم یکی ساخته است. او با بدن جسمانی خود دیواری که آنها را از هم جدا می کرد و دشمنان یکدیگر می ساخت در هم شکست. زیرا شریعت را با مقررات و احکامش، در بدن خود باطل کرد، تا از این دو دسته در خود یک انسانیت نو را بوجود آورد و صلح و سلامتی را میسر بسازد. مسیح با مرگ خود بر روی صلیب، این دو را در یک بدن واحد دوستان خدا گردانید، تا دشمنی دو جانبه یهود و غیر یهود را نیز از میان بردارد. به این سبب بود که مسیح آمد و مژدۀ صلح را به شما که دور بودید و آنانی که نزدیک بودند اعلام کرد. اکنون هر دو به وسیلۀ مسیح اجازه داریم که در یک روح یعنی روح القدس به حضور خدای پدر بیائیم.
افسسیان ۲: ۱۴-۱۸

صلح و آرامش از میوه روح القدس و زندگی با اوست که توسط عیسی مسیح به عنوان شاهزاده صلح برای ما مهیا شد، او که بر روی صلیب جانش را داد تا صلح با خدا، با خویشتن و با انسان‌ها برای ما امکان پذیر شود و توسط او، همواره به ما صلح و سلامتی بخشیده می‌‌شود

اگر صلح و آرامی مسیح در قلب ما حکمرانی کند، اطمینان داشته باشید که خداوند همیشه و تا انقضای عالم با ماست تا بتوانیم آن “صلح و آرامش فراتر از هر درک” را تجربه کنیم و به دیگران هم نشان دهیم.

مقاله‌های اخیرا