صلاحیت عیسای مسیح مورد سوال قرار گرفت

  ۱ ساعت

  ۸ فِورِیه ۲۰۲۰

در مرقس فصل ۱۱ آیه‌های ۳۳-۲۷ می‌خوانیم که رهبران مذهبی صلاحیت عیسای مسیح را مورد سوال قرار می‌دهند. در آیتهای قبلی ما می‌خوانیم که عیسای مسیح خانه خدا را از فروشنده گان پاک می‌کند و این کار او مورد حسادت رهبران مذهبی که قرنها صلاحیت خانه خدا را داشتند قرار می‌گیرد. صلاحیت عیسای مسیح در حقیقت صلاحیت خدا است.

دانلود