صعود عیسی مسیح

  ۳۰ مه ۲۰۱۹

عیسی مسیح بعد از قیام از مرده گان چهل روز را یکجا با شاگردان خود سپری نموده و در روز چهلم به آسمان صعود نمود. در انجیل شریف در کتاب لو قا آمده است: » در حالی که آنها را برکت می داد از آنها جدا و به عالم بالا برده شد» ( لوقا51:24) ، در کتاب اعمال رسولان نوشته شده است: » همینکه عیسی این را گفت، در حالیکه همه می دیدند، بالا برده شد و ابری او را از نظر ایشان ناپدید ساخت» ( اعمال رسولان9:1)
صعود عیسی مسیح شاگردانش را مشوش و  ناراحت نمودند. پس چرا لازم بود که عیسی مسیح شاگردانش را ترک نماید و به آسمان صعود نماید.
عیسی مسیح به آسمان صعود کرد و فعلاً در دست راست پدر نشسته تا برای ما شفاعت کند.
عیسی مسیح به آسمان صعود نمود و سلطنت می نماید تا نشان دهد که بالاتر از هر چیز زمینی است. خود عیسی مسیح می‌فرماید‌‌: «تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است» (متی ۲۸:۱۸).
عیسی مسیح به آسمان صعود نمود  تا راه را برای ما باز نماید عیسی مسیح، در را بسوی خدا به روی ما گشوده است. عیسی مسیح به شاگردانش گفت‌‌: «هیچ کس جز به‌وسیلۀ من نمی‌آید» (یوحنا ۱۴:‏۶).
عیسی مسیح به آسمان صعود نمود تا برای ما نشان دهد که خانه اصلی ما آسمان است. عیسی مسیح میفرماید: » در خانۀ پدر من منزل بسیار است. اگر چنین نمی بود، به شما می گفتم. من می روم تا مکانی برای شما آماده سازم. پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می آیم و شما را پیش خود می برم تا جایی که من هستم شما نیز باشید.» (یوحنا 14 آیات 2 و 3
عیسی مسیح به آسمان صعود نمود تا برای ما عطیۀ ببخشد. این عطیۀ روح القدس میباشد. عیسی مسیح میفرماید: » این حقیقت را به شما می گویم که رفتن من برای شما بهتر است زیرا اگر من نروم پشتیبان تان پیش شما نمی آید اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد» عیسی مسیح به آسمان رفت تا روح القدس بیاید ، تا بتواند در همه جا با پیروانش باشد. روح القدس به ما قوت ، آزادی ، شادی ، محبت ، امید ، قدرت دعا ، عطایا و ثمرات و …. می بخشد و اینها همه ثمرات صعود عیسی مسیح به آسمان می باشد.
عیسی مسیح به آسمان صعود نمود تا  ما یاد بگیریم بیشتر روی آسمان تفکر کنیم و خود را برای حیاتی که تا ابد در آسمان خواهیم داشت آماده سازیم. همیشه دعا ما این باشد  که خدا فکرها و قلبهای ما را اسمانی تر بسازد تا بهتر بتوانیم به مردمان زمینی خدمت کنیم

مقاله‌های اخیرا