صعود عیسی مسیح و انتخاب جانشین یهودا

  ۳۰ دقیقه

  ۳ ژوئیه ۲۰۲۴

کتاب اعمال رسولان ادامه ای انجیل لوقا است. مهمترین هدف کتاب رسولان این است که نشان دهد آن چه را عیسی مسیح در مورد نزول روح القدس در روز پنتیکاست به واقعیت پیوست. شاگردان قوت یافتند که خبر خوش را به اورشلیم، یهودیه، سامره و تا انتهای جهان انتشار دهند. کتاب اعمال رسولان از رشد ایمان مسیحی در بین یهودیان و امکان وسعت آن بین غیر یهودیان، آغاز و همچنان از رشد کلیسا در جهان شناخته شده ای آن وقت صحبت می‌کند.

دانلود