صداقت و راستی

  ۲۹ دقیقه

  ۴ اُکتُبر ۲۰۱۹

صداقت و راستی از خصوصیات عالی اخلاق انسانی است که در آموزه‌های مسیحی و انسانی از زمینه‌های اساسی ارجمندی و نیک بختی انسان شناخته شده است. زمانیکه به زندگی پیروان عیسی مسیح نگاه می‌‌کینم به خوبی در می‌‌یابیم که پیش آنها صداقت و راستی بهترین و والاترین صفت بوده و راستگویی به عنوان اساس هر نوع اصلاح فردی و اجتماعی در یک جامعه می‌‌باشد.
هر کسی که در زندگی صادق و صداقت پیشه بوده زندگی خوب و وجدان راحت داشته است. صادق بودن و صداقت را زندگی کردن، هدف هر فرد خدا دوست و خدا ترس است. برای اینکه بهتر در زندگی صادق و صداقت پیشه باشیم، از شما عزیزان دعوت می‌کنیم که به ای برنامه گوش دهید.

دانلود