شما برای چی انتظار دارید؟

  ۲۸ دقیقه

  ۲ سِپتامبر ۲۰۲۱

آیا در انتظارید ازاین همه جنجال‌های زندگی آزاد شوید؟ اگر چنین است شما تنها نیستید. ما همه منتظر روزی هستیم که ازین همه سختی‌های دنیا آزاد شویم. ما درانجیل می‌خوانیم : "آماده باشید، زیرا پسر انسان در ساعتی می‌آید که شما ازاوانتظار نداشته باشید"

دانلود