شما از دیگران چه انتظار دارید که برای تان اانجام دهند؟

  ۲۸ دقیقه

  ۱۱ مارس ۲۰۲۱

چرا ما از دیگران انتظار داشته باشیم به حرف ما گوش دهند و مطابق میل ما رفتارنمایند؟
ما ازطفولیت آموخته ایم ، همان طوریکه دیگران از ما انتظار داشته اند، ما نیز از دیگران انتظار داشته باشیم.
ولی چه زیبا خواهد بود اگر بگوییم:
ای جان من، تنها نزد خدا آرام یاب، زیرا امید من بر اوست.  تنها او صخره و نجات من است و پناهگاه من، پس لغزش نمی خورم. (زبور ۶۲: ۵ – ۶ )

دانلود