شمال و چاه

  ۱ ساعت

  ۱۳ فِورِیه ۲۰۲۱

شمال و چاه به مراتب در کتاب مقدس استفاده شده است. شمال یا باد بعضی وقتها به روح القدوس یا روح خدا اشاره می‌کند. وقتی ما به عیسای مسیح منحیث نجات دهنده خود ایمان می‌آوریم ما از روح خدا پر می‌شویم. روح خدا ما را کمک می‌کند و نیرو می‌بخشد تا از عیسای مسیح پیروی کنیم.
مثال چاه در عهد جدید کتاب مقدس برای ما در انجیل یوحنا فصل ۴ آیه‌های ۱-۲۶ تذکر داده شده است. عیسای مسیح با زند سامری صحبت کرده و از او می‌خواهد که برایش آب بدهد. عیسای مسیح در این آیتها برای اولین بار می‌گوید که او مسیح است، یعنی کسی که باید می‌آمد و مردم خدا را نجات می‌داد. عیسای مسیح به زن سامری در بوحنا فصل ۴ آیه ۱۴میگوید: اما هر کس از آبی که من می بخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، زیرا آن آبی که به او می دهم در باطن او به چشمه ای تبدیل خواهد شد که تا زندگی ابدی خواهد جوشید.
ما می‌توانیم از طریق ایمان به عیسای مسیح از این آب ابدی بنوشیم.

دانلود