شام پایانی

  ۱ ساعت

  ۲۲ اوت ۲۰۲۳


شام آخر یک واقعه تاریخی بوده و به یاد ما می‌آورد که عیسای مسیح در صلیب برای گناهان ما جان داد. کتاب مقدس بسیار روشن است که همه گناه کرده اند و از جلال خدا کم آمده اند (رومیان فصل ۳ آیه ۲۳). انسانها گناه و مشکل گناه را بوجود آوردند اما خدا با روان کردن عیسای مسیح این مشکل را حل کرد. شام آخر یک عنعنه بسیار مهم در بین پیروان عیسای مسیح است. ما نان و شراب را می‌گیریم و به یاد می‌آوریم کاری را که عیسی در صلیب دو هزار سال قبل انجام داد. همچنان عیسای مسیح به امر کرد تا شام آخر را بجا بیاوریم.

دانلود