شام خداوند

  ۲۸ دقیقه

  ۵ مه ۲۰۲۳

خدا در عهد جدیدی که با قوم اسرائیل بست، به تمامی کسانی که ایمان آورند، بخشایش و نجات را وعده داده است. ارمیای نبی آن را پیشگویی کرده بود. عیسی مسیح آمد تا ان عهد را به انجام برساند، و با خون خود بر آن صحه گذارد. این خون عهد است، خون عیسی که به جهت بسیاری ریخته شد، یعنی برای تمام کسانی که ایمان دارند. و هنگامی که ما به همراه نان در پیالۀ شام خداوند سهیم می‌‌‌شویم، به طریقی بار دیگر در رنج و مرگ عیسی سهیم می‌‌‌گردیم، و مجدداً به یاد می‌‌‌آوریم که وی چگونه جان خود را برای ما داد تا ما آمرزش گناهان و حیات ابدی را دریافت داریم. خون عهد عتیق تنها برای یهودیان ریخته می‌‌‌شد. اما خون عهد جدید، برای بسیاری، یعنی برای تمامی جهان.

دانلود