ستایش اعمال خداوند

  ۹ فِورِیه ۲۰۱۴

هَلّلِویاه، سپاس به خداوند!
خداوند را با تمامی دل در مجلس راستکاران و در میان جماعت قوم سپاس می
گویم. کارهای خداوند عظیماند و همۀ کسانیکه به آنها رغبت دارند در آنها جستجو میکنند. کار خداوند پُرجلال و شکوهمند است و عدالت وی استوار تا به ابد. معجزات او برای همیشه یاد میگردند. خداوند بخشنده و رحیم است. برای ترسندگان خود روزی فراهم میسازد و به عهد خود وفا میکند تا ابدالآباد. قدرت اعمال خود را با عطا کردن سرزمین امتها برای قوم برگزیدۀ خود، به آنها نشان داده است.
کارهای دستهایش راستی و انصاف است و همۀ احکام او قابل اعتماد. آن_ها تا به ابد پایدار هستند و بر اساس راستی و درستی انجام یافته اند. فدیهای برای قوم برگزیدۀ خود فرستاد و پیمان خویش را تا به ابد برقرار فرمود. نام او مقدس و مهیب است. ترس خداوند ابتدای حکمت است. خردمندی نیکو برای همۀ کسانی است که آنرا در نظر دارند و انجام میدهند. حمد خداوند پایدار است تا به ابد

مقاله‌های اخیرا