زن بیچاره

  ۲۹ دقیقه

  ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۹

سال‌ها مردم این زن را با کمر خمیده می‌دیدند اما علت آن را نمی دانستند. او روح ناتوان کننده داشت. شاید فشار دوامدار روحی کمر او را خم کرده بود. وقتیکه عیسی او را شفا داد، آیا شریعت پرست‌ها چرا در برابرش اعتراض کردند؟

دانلود