زندگی عیسی مسیح

زندگی عیسی مسیح

  اخیرا: ۱۴ مه ۲۰۲۱

در وطن ما افغانستان، همۀ ما به این عادت نموده ایم که باید نبخشیم و انتقام بگیریم. بخشیدن برای ما بسیار مشکل است و در انجام دادن او پرابلم داریم. بیایید به این درامۀ رادیویی گوش فرا دهیم که چطور عیسی مسیح گناهکاران را میبخشید. همچنان عیسی مسیح، در مورد صلح هم ارشادات بس نیکوی فرموده. او میفرماید: خوشا به حال صلح کننده گان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. همه ما نیاز به صلح داریم. با گوش دادن به این برنامه ها ما صلح واقعی را در عیسی مسیح خواهیم یافت. با گوش دادن به این درامۀ رادیویی، در مورد معچزه های عیسی مسیح هم معلومات حاصل خواهیم کرد.

برنامه‌ها