زنده گی در طویله: داستان خانواده ای که همه شان معلول اند

  ۲۸ دقیقه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

جنگ‌های طولانی و تحملی مشکلات زیادی را برای مردم خلق کرده است. از اثر این جنگ‌ها افغانان نه تنها که عزیزان شان را از دست دادند بلکه اطفال شان نیز معلول و معیوب تولد می‌‌شوند. درهرات ، حالا پس از گذشت سالها از جنگ در منطقۀ زنده‌جان، به‌تازه‌گی مشخص شده که ۲۷۵ معلول ذهنی در این ولسوالی زنده‌گی می‌‌‌کنند. بسیاری از معلولان در هرات در جنگ‌ها معلول نشده‌اند ولی آن‌گونه که متخصصین ابراز می‌‌‌دارند، جنگ به صورت غیر مستقیم از عوامل اصلی و حتمی معلولیت‌های نسل‌های مختلف در افغانستان بوده است.
اما این‌که چرا این کودکان معلول متولد می‌‌‌شوند به باور داکتران بخش بزرگی از آن‌ها به جنگ و مشتقات جنگ بر می‌‌‌گردد.

دانلود