زنان معتاد حتی پس از ترک اعتیاد به خانه برگشته نمیتوانند

  ۲۸ دقیقه

  ۱۹ اُکتُبر ۲۰۱۹

تعداد از زنان معتاد به مواد مخدر می‌‌‌گویند، اعتیاد به مواد مخدر سبب شد تا آنها بی‌سرنوشت شوند و حال که مواد مخدر را ترک کرده اند نیز سرپناه ندارند و ناگزیراند یک‌جا با اطفال شان شب و روز را در مراکز تداوی معتادین سپری کنند.

دانلود