زمان و وقت پرستش

  ۳۰ دقیقه

  ۲۶ اُکتُبر ۲۰۲۰

در مسیحیت هر وقت و هر کجا که هستیم می‌‌‌توانیم خدا را بپرستیم و ضرور نیست منتظر وقت خاص یا روز خاص باشیم. عیسی به زن سامری گفت با آمدن او، خدا دیگر مکان مشخصی به عنوان پرستش روی زمین نخواهد داشت. و حالی هر کسی که به خداوند ایمان دارد می‌تواند او را در هر زمان و مکانی پرستش کند. پرستش حقیقی یعنی ایماندار به حضور خدا با ایمان وارد شود و او را در حضورش پرستش و ستایش کند.

دانلود