روز عروسی

  ۱ ساعت

  ۹ آوریل ۲۰۲۱

روز عروسی یک روز بسیار مهم در زندگی ماست. آن عده از ما که ازدواج کرده ایم، همه ما روز عروسی خود برای همیشه به یاد داریم. در روز عروسی داماد و عروس به یکدیگر وعده می‌کنند که با هم تا اخیر زندگی خواهند بود. ما مسیحیان یک وعده دیگر هم می‌کنیم و آن این است که خداوند جای اول را برای همیشه در زندگی ما خواهد داشت. دادن جای اول به خداوند در زندگی به معنای این نیست که ما از زندگی لذت نمیبریم بلکه وقتی ما خدا را در زندگی خود اول قرار می‌دهیم ما از زندگی به طور کامل آن لذت می‌بریم. صرف نظر از این که ما مجرد باشیم یا ازدواج کرده باشیم، خداوند جای اول را در زندگی مسیحیان دارد.

دانلود