روزۀ حقیقی چیست؟

  ۲۹ دقیقه

  ۲۴ ژوئن ۲۰۱۷

روزه در لغت به معنی امساک و خوداری از خوردن غذا و سایر اعمالی بد و شیطانی است. بلی، وقتی روزه می‌گیریم، خدا از ما نمیخواهد که صرف دهان خود را بسته کنیم و خود را گرسنه نگهداریم.
روزی که خدا از ما می‌‌خواهد این است که از گناهای خود توبه کنیم. مال مردم را نخوریم، خون مردم را نریزانیم. برای مردم و وطن خود صادق و وفادار باشیم. حرام را از حلال تفکیک کنیم.

دانلود