رنگ زندگی

رنگ زندگی

  اخیرا: ۱۹ فِورِیه ۲۰۲۰

شنونده های عزیز رادیو صدای زندگی،
رنگ زندگی، برنامۀ است که در مورد مسایل مختلف صحبت میشود. در این برنامه ها ما در مورد مسایل خانوادگی،اجتماعی و سایر مسایل گپ میزنیم. و همچنان در بارۀ علل و راه بیرون رفت این مسایل مطابق کلام خدا صحبت میکنیم. شما میتوانید از طریق شماره تیلفون:۰۰۱.۴۵۰.۳۰۵.۱۳۵۴ همراۀ ما به تماس شوید.

برنامه‌ها