رفکه بخش سوم: نان روزانه

  ۱ ساعت

  ۳۰ ژانوِیه ۲۰۲۱

جسم انسانی ما ضرورت به نان روزانه و آب دارد. ما زیاد تلاش و کار می‌کنیم که نان روزانه خود را پیدا کنیم و زنده بمانیم. به همین طور ما ضرورت به نان روحانی داریم. عیسای مسیح در یوحنا فصل ۶ آیه ۳۵ می‌گوید من نان زندگی هستم. این آیه به این معناست که عیسای مسیح نان زندگی روحانی ماست. بدون عیسای مسیح زندگی روحانی ما نمیتواند زنده بماند و بدون عیسای مسیح زندگی روحانی ما مرده است. از طریق ایمان به عیسای مسیح ما نان زندگی روحانی ما عالی بوده و خدا را برای نان روزانه خود نیز شکرگزار هستیم.

دانلود