رفکه بخش دوم: مصنوع دست خدا

  ۱ ساعت

  ۲۲ ژانوِیه ۲۰۲۱

وقتی ما در مشکلات و غمهای زندگی قرار می‌گیریم، شاید فکر کنیم که خدا از ما دور شده است و در قصه ما نیست. شاگردان عیسای مسیح در قایق با عیسای مسیح بودند و عیسای مسیح خواب رفته بود. وقتی طوفان نزدیک بود قایق شان را چپه کند و شاگردان ترسیدند و عیسای مسیح را بیدار کردند. عیسای مسیح طوفان را آرام کرد. عیسای مسیح در صلیب جان خود را داد و در روز سوم زنده شد. عیسای مسیح زنده است و او همیشه ما را دیده و می‌شنود. وقتی ما با طوفانهای زندگی مواجه می‌شویم مانند شاگردان باید عیسای مسیح را صدا بزنیم و از او کمک بخواهیم. عیسای مسیح می‌خواهد ما را در طوفانهای زندگی ما نجات بدهد.

دانلود