رستگاری بوسیله مسیح

  ۱۰ آوریل ۲۰۲۰

مرگ و قیام عیسی مسیح ما را از محکومیت‌، قدرت و نتایج گناه آزاد میکند. در انجیل شریف در کتاب رومیان (۳:‏۲۳-۲۶ نوشته شده که همه انسانها بدون استثناء گناه کردن و از امر خدا سر پیچی نمودند و در نتیجه تحت محکومیت خدا قرار دارند. آدم و حوا قبل از سقوط در گناه‌، از جلال خاصی برخوردار بودند ولی با نا اطاعتی از خدا آن جلال را که داشتند آنرا از دست دادن. پس رستگاری فقط از طریق کفارۀ عیسی مسیح‌ برای ما میسر است و بس.

کلام خدا به ما میگوید که ما »مجاناً« و »به فیض‌« عادل شمرده می شویم و مورد قبول خدا قرار میگیریم (رومیان ۳:‏۲۴). این کلمات یک مطلب را برای ما بیان میدارد که نجات را خدا برای ما تحفۀ داده است که ما برای دریافت او هیچ چیزی پرداخت نمی‌ نماییم و هیچ کاری را هم انجام نمی دهیم. کلام خدا به ما بیان میدارد که نجات و رستگاری ما صد درصد مفت و رایگان است. ولی این به ای معنی نیست که نجات ما بی ارزش است. این نجات برای ما مجانی و مفت رایگان تمام میشود چونکه خدا خودش بوسیلۀ عیسی مسیح بهای آنرا پرداخت کرده است.

این بوسیلۀ کلمۀ »فدیه‌« بیان میشود. فدیه بهایی بود که برای آزادی اسیر ها و بردگان پرداخت میشد. قیمت گناه ما بوسیلۀ کفاره‌ای که در خون عیسی مسیح وجود دارد داده شده است.

پولس رسول عیسی مسیح میگوید که:« نجات به‌ وسیلۀ فیض عیسی مسیح برای ما داده شده است.»

مسیح از ما سوال می نماید که: « آیا بعد از اینکه نجات را حاصل نمودیم به زندگی خود در گناه ادامه می دهیم؟» او برای ایمان دارن مسیح میگوید که :« ما باید با گناه خدا حافظی نماییم»

بخاطر اینکه که ما نسبت به گناه مرده‌ایم‌، پس چگونه میتوانیم دو باره در گناه زندگی کنیم زندگی و مرگ با هم قابل جمع نیستند. نا اطاعتی آدم‌، گناه را وارد جهان کرد و به تمام نسل بشر سرایت نمود. همۀ انسانها با گناه تولد میشوند و تنها از طریق مرگ میتوانند از آن خارج شوند. پولس، رسول عیسی مسیح راجع به این چنین مرگی سخن میگوید که ما را از قدرت و حاکمیت گناه خارج می نماید. این مرگ ما، مرگی است که با عیسی مسیح دوباره زنده می شویم. این در واقع مرگ و قیام عیسی مسیح است که امکان آزاد شدن از گناه را برای ما مهیا می نماید. پولس، رسول عیسی مسیح میفرمایدکه: « ایمانداران در اتحاد با عیسی مسیح میمیرند و دو باره زنده می شوند.»

خبر خوش این است که ما دیگر مثل گذشته بردۀ و زرخرید گناه نیستیم‌. ما میتوانیم به گناه »نی‌« بگوییم و در مقابل او ایستاده شویم ، یا حداقل از او بگریزیم و دوری کنیم. ما دیگر محکوم در مقابل گناه نیستیم‌، وقتی آزادی ما از اسارت گناه واقعیت پیدا میکند که ما در اتحاد با عیسی زنده شده و زندگی کنیم‌. این حیات و قدرت قیامت مسیح است که به ما توانایی میبخشد تا دیگر گناه نکنیم.

ما نه تنها دیگر و نباید به زندگی در گناه ادامه بدهیم، بلکه چون خداوند به ما آزادی عطا کرده‌، مسئول و مؤظف هستیم که دیگر گناه نه نماییم و اجازه ندهیم که گناه به حکومتش در زندگی ما ادامه بدهد. پیروزی ما بر گناه بطور خود بخودی و بدون همکاری و تلاش خود ما میسر نخواهد بود.

اول ما به عیسی مسیح ایمان داشته باشیم و ما باید با عیسی مسیح بمیریم تا از حاکمیت گناه آزاد شویم‌. قدم بعدی که ما میتوانیم به گناه غلبه کنیم او اطاعت از خدا است چونکه با اطاعت کردن ما از خدا ما به گناه غلبه پیدا میکنیم. و این اطاعت ما را قادر می نماید که ما دیگر در گناه زندگی نکنیم‌. پس ما به عنوان انسان هاِی آزاد از گناه و به کمک روح‌ القدس نباید بگذاریم که گناه بر ما حکم نماید. این ما هستیم که نباید اعضای خود را بار دیگر تسلیم گناه کنیم خدا به اساس فیض اش ما را از گناه آزاد کرده پس این وظیفه ماست که با کمک و یاری روح القدس به گناه غلبه داشته باشیم.

شیطان بسیارکوشش میکند که به ما بقبولاند که ما هنوز اسیر گناه هستیم و نمی‌توانیم به او »نی‌« بگوییم‌. اگر واقعا به مسیح ایمان داریم، پس نسبت به گناه مُرده و برای خدا زندگی کنیم. این یک حقیقت مسلم میباشد که باید به آن تکیه کنیم. بنابراین، بیایید که به اساس این واقعیت کردار و عمل و ذهن خود را تغییر بدهیم، که ما با عیسی مسیح مُردیم و بعد از مرگ دوباره زنده شدیم. پس باید طوری زندگی کنیم که واقعا نسبت به گناه مُرده‌ایم و به این ‌اساس گام ور داریم که ما در مرگ و قیام عیسی مسیح خلقت تازه‌ای پیدا کردیم و پیروزی نهایی از آن ما است‌. آمین

مقاله‌های اخیرا