رستاخیز یا دوباره زنده شدن مرده گان

  ۱ ساعت

  ۶ مارس ۲۰۲۰

در مرقس فصل ۱۲ آیه‌های ۱۸-۲۷ صدوقیها می‌خواهند عیسای مسیح را امتحان کنند و در مورد زنده گی بعد از مرگ سوال می‌کنند. صدوقیها به زنده گی بعد از مرگ ایمان نداشتند و عیسای مسیح آنان را ملامت کرده و گمراه می‌نامد. عیسای مسیح تشریح می‌دهد که ازدواج در بهشت وجود ندارد. عیسای مسیح اولین کسی در تاریخ دنیا بود که در صلیب کشته شد، در قبر گذاشته شد و در روز سوم دوباره زنده شد. تنها کسانی مانند ابراهیم و اسحاق و یعقوب که به خدا ایمان داشتند زنده خواهند شد. به عباره دیگر تنها کسانی که به عیسای مسیح منحیث نجات دهنده خود ایمان دارند صاحب زنده گی جاوید شده و دوباره زنده شده و هنگامی که عیسای مسیح دوباره بیاید دارای جسم جلال یافته خواهند شد.

دانلود