راستی

  ۱۹ مارس ۲۰۲۰

دو هزار سال پیش ملا های یهود عیسی مسیح را بجرم اینکه ادعا کرده بود پسر خدا و پادشاه یهود است، دستگیر کردند و برای مصلوب کردن نزد والی اورشلیم که پیلاطس نام داشت ُبردند. در آن زمان رومیان بر یهودیان تسلط داشتند و بر آنها پادشاهی و فرمانروایی می کردند. آنها حاضر نبودند که وجود پادشاهی دیگر بخصوص پادشاهی یهودی را قبول کنند.
از طرفی دیگر بر اساس تورات، یهودیان خدا را پادشاه حقیقی خود می دانستند. بعلاوه در آن زمان بحث زیاد میان فلاسفه رومی و یونانی وجود داشت که راستی و حقیقت چیست؟عیسی مسیح به پیلاطس گفت:« من برای این متولد شده ام و به دنیا آمدم تا به راستی شهادت دهم و هر که راستی را دوست دارد سخنان مرا میشنود» ( انجیل یوحنا 37:18)
پیلاطس به او گفت:« راستی چیست؟» بلی این سوالی است که نزد شاه و گدا موجود است که: راستی چیست؟ جواب این سوال را عیسی مسیح به ما میدهد. او میفرماید:«من راه و راستی و حیات هستم. هیچکس نزد پدر جز بوسیله من نمیاید»
جواب همیشه همین است عیسی مسیح تنها حقیقت و راستی است و همه حقایق در او نهفته است. تنها وی میتواند به انسانها نجات و حیات جاودانی بخشد، به جز عیسی مسیح راه دیگری به سوی آسمان وجود ندارد. دیگر مذاهب و دیگر رهبران مذهبی ممکن است انسانها را متوجه آسمان سازند، لیکن تنها عیسی مسیح میتواند آنها را به آنجا هدایت کند.        خداوند قادر مطلق و راست است و دراو هیچ لکۀ و اثری از دروغ و غلطی وجود ندارد. خدا نمی تواند مخالف ذات خود که راست است عمل نماید. او راست و حقیقت مطلق است. پس می توان گفت  که خدا سر چشمۀ دروغ نیست بلکه سرچشمۀ راستی است.
اما از طرف دیگر ما به این باور داریم که شیطان دروغگو است. ما همیشه میگویم که شیطان پدر همۀ دروغگویان است.
حضرت داود نبی در یکی از زبور های خود به خدا چنین نیایش می نماید: ” ای خدا، مرا داوری کن و در دعوای من با قوم بی رحم قضاوت کن. مرا از دست مردم حیله گر و شریر رهایی ده. زیرا تو خدا، پناه گاه من هستی. چرا مرا ترک کرده  ای؟ چرا بخاطر ستم دشمن در غم و ماتم باشم؟ نور و راستی خود را بفرست تا هادی و رهنمای من باشند و مرا به کوه مقدس تو و مسکن های تو برسانند.“ (زبور ٤٣)
عیسی مسیح می فرماید:“ من نور دنیا هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی  سرگردان نخواهد شد، بلکه نور زندگی را خواهد داشت.“ (یوحنا٨: ١٢)
حضرت داود در میان پریشانی و بیچاره گی خود به خدا دعا نموده که نور و راستی خود را  بفرستد که هادی و رهنمایی او باشد. این نور و راستی خدا که عیسی مسیح بود به زمین آمد تا هادی و رهنمایی همه باشد. هر کس که می خواهد در نور و راستی گام بر دارد، این آرزوی او با گام بر داشتن با عیسی مسیح  میتواند عملی شود.  عیسی مسیح راستی و حقیقی است که می تواند ما را از گناه آزاد سازد و در مسیر راستی هدایت نماید، زیرا گناه زاییدۀ دروغ است.
عیسی مسیح فرمود:“ من برای این متولد شده ام و به دنیا آمدم تا به راستی شهادت دهم و هر که راستی را دوست دارد سخنان مرا می شنود“  ( انجیل یوحنا 37:18

مقاله‌های اخیرا