دولت‌های مسیحی

  ۴ اُکتُبر ۲۰۲۱

بعضی از هم وطنان ما فکر می‌نمایند که دولت‌های غربی، دولت‌های هستند که تمام قوانین آنها به احساس تعالیم عیسی مسیح عیار شده است.

مثلاْ نام مکمل دولت پاکستان« جمهوری اسلامی پاکستان» و یا نام مکمل دولت فعلی افغانستان« دولت امارت اسلامی افغانستان». این کشور‌ها ادعا دارند که دولت‌های آنها به اساس معیار‌های اسلامی استوارهستند.

با نمونه برداری از این دولت‌ها، بعضی عزیزان ما فکر می‌نمایند همینطور که دولت‌های اسلامی وجود دارند، دولت‌های مسیحی هم هستند.

در حالیکه این حقیقت ندارد. در جهان، دولتی که بر اساس تعالیم عیسی مسیح بنا شده باشد وجود ندارد.

کشورهای امریکا، المان، کانادا، هالند و دیگر کشورها، دولت‌های مسیحی ندارند. یعنی قوانین این کشورها به اساس تعالیم عیسی مسیح نمی باشد، بلکه قوانین شان به اساس قوانین ساخته شده انسان می‌باشد. ممکن بعضی رهبران این کشور‌ها ادعای پیرو مسیح بودن را بنمایند، اما ما از روی اعمال شان می‌دانیم که آنها مسیحیان بنام هستند و یا حقیقی. درین کشور‌ها سیاست ازمذهب جدا می‌باشند.

عیسی مسیح به این منظور به این دنیا نیامده بود که عسکر و لشکر تهیه نماید و ممالک دیگر را تصرف نماید وحکومت‌های مسیحی راجایگزین حکومت‌های محلی نماید.

ماموریت عیسی مسیح نجات انسان از گناه و برقراری ملکوت یا پادشاهی خدا در زندگی انسان‌ها است. عیسی مسیح به شاگردان خود فرمود که: 

و کسی نخواهد گفت که، آن در اینجا یا در آنجا است، چون در حقیقت پادشاهی خدا در میان خود شماست.»
لوقا ۱۷: ۲۱

پادشاهی خدا در زندگی اشخاص پیاده می‌شود نه در قانون اساسی ممالک. چنین پادشاهی هیچگاه از بین نخواهد رفت، سقوط نخواهد کرد و ویران نخواهد شد. آیا لازم است با گرفتند شمشیر( سلاح) از این پادشاهی دفاع کرد؟ خدا در کلام خود بار‌ها نشان داده است که آنچه پایدار و ماندنی است، سنگ و ساختمان نیست، حاکمیت پادشاهی خدا در سنگ و ساختمان نیست. بلکه خدا می‌خواهد که پادشاهی خود را در درون قلب انسان یعنی در زندگی انسان مستقر سازد. خداوند ماموریت را که توسط عیسی مسیح انجام می‌دهد او نجات و محبت به انسان نه به قوت شمشیر.

عیسی مسیح با فرمودن این جمله:

«پس آنچه را که از امپراطور است به امپراطور و آنچه را که از خداست به خدا بدهید.»
متی ۲۲: ۲۱

ایمان و عقیده را از حکومت و سیاست دنیایی کاملاْ جدا نمود.

ما که پیروان عیسی مسیح هستیم در دولت و موسسات مختلف با صداقت بیشتر کار می‌کنیم به خاطریکه ما پیرو مسیح هستیم و الگوی ما عیسی مسیح است. یک درخت خوب هرگز نمی تواند میوه بد حاصل بدهد و هم چنان یک درخت بد هرگز نمیتواند میوه خوب حاصل بدهد.

وقتیکه عیسی مسیح را برای به صلیب کشیدن می‌بردند

آن گاه شمعون پِترُس شمشیری را که همراه داشت کشیده ضربه ای به نوکر کاهن اعظم که مَلوک نام داشت زد و گوش راست او را برید.
یوحنا ۱۸: ۱۰

 در انجیل مقدس حتی یک کلمه هم در مورد جهاد به هر هدفی که باشد وجود ندارد. هر کس این ادعا را می‌نماید که گویا برای دفاع از ایمان مسیحی می‌جنگد این حقیقت ندارد در اصل او برای منافع سیاسی و یا اقتصادی خود و مملکت خود می‌جنگد نه به خاطر ایمان مسیحی.    

پادشاهی خدا در واقع حاکمیت خدا در دل انسانها است. نه تنها این، ملکوت خدا از قبل آمده است، عیسی ملکوت را با خود آورده بود. هنگامی که انسانها مسیح را می‌‌پذیرند، داخل ملکوت خدا می‌‌شوند و ملکوت خدا نیز وارد دل ایشان می‌‌شود.

این است معنی حقیقی پادشاهی خدا. 


 


مقاله‌های اخیرا