دعا با هدف

  ۱۰ اوت ۲۰۲۰

زندگی بدون مقصود و مراد همچون بیابانی است لامزروع.

دَرَه بدون کشت صورت نمی‌گیرد.

بدون هدف موفقیت نیست.

انسانِ فاقدِ روح ماشینی است خودکار.

اگر ما کشتی نفرستیم کشتی باز نمی‌آید.

تا مسابقه نباشد بُردن نیست.

اگر بازی صورت نگیرد امکان باخت و بُرد نمی‌باشد.

تا دعا بجا آورده نشود، نمی‌تواند مستجاب گردد.

پس برای هر مشکلی در زندگی راه حلی موجود است.

اگر شما زانو بزنید و دعا کنید،

نه فقط برای ثروت و جاه،

نه فقط برای لذت و خوشی و تندرستی،

بلکه برای مقصود و مراد،

تا زندگی را با ارزش و شایستهٔ زیست گرداند.

و دعای تان برای یک زندگی بی‌ریا

و عاری از بدبینی و خودپسندی باشد.

آن خوشی و سُرُور تان بی‌پایان

و پاداش‌تان فراوان خواهد بود.

مخصوصاً اگر در زندگی منظور و مراد اولی‌تان خداوند باشد.

مقاله‌های اخیرا