در کشوری که تنها زن بیوه میشود

  ۲۸ دقیقه

  ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۹

بیوه اسم صفت است که برای اشخاصی که شریک زندگی خود را از دست می‌دهند استفاده می‌شود. بیوه بودن در افغانستان یعنی بی کس بودن، منفور و حتا گنهکار بودن، است. وقتی زنی در جوانی شوهرش را از دست می‌دهد، این تنها مشکلات اقتصادی نیست که در برابرش قرار می‌گیرد؛ بلکه برخوردهای جامعه، خانوادۀ شوهر و در مواردی خانوادۀ پدری نیز رنگ دیگی می‌گیرد و عقاید خرافی موجود در جامعه نیز، عرصه را برای شان تنگتر می‌سازند.
واژۀ بیوه که در ادبیات شفاهی بیشتر مفهوم تحقیر آمیز دارد، زادۀ جامعۀ مردسالار با دیدگاه‌های پست نسبت به زنان است. درست است که معنی واژۀ بیوه بری زن و مردی که همسرشرا از دست داده باشد، آمده؛ اما در جامعۀ ما هیچ گاهی به عین مفهومی که برای زن استفاده می‌شود، برای مردان نبوده و در حقیقت هیچ کسی مردی را که خانمش فوت شده باشه، بیوه نمی گوید.

دانلود