در مورد روزه

  ۲۸ دقیقه

  ۱۹ آوریل ۲۰۲۱

خدای متعال آن روزه‌ای را تأیید می‌‌‌کند که با دلائل درست انجام شود. مسیحیان روزه می‌‌‌گیرند تا خود را نزد خدا فروتن سازند و بدنهای خود را تحت کنترل قرار دهند و هدایت و قدرت بیشتری از روح‌القدس دریافت دارند.
روزه‌ای که مورد پسند خدا است، فروتنی و اعمال محبت آمیز است. بدون فروتنی و کارهای محبت آمیز روزه تنها تظاهری بیش نیست.

دانلود