درس عیسای مسیح در مورد طلاق مطابق مرقس فصل ۱۰ آیه‌های ۱۶-۱

  ۱ ساعت

  ۲۲ نُوامبر ۲۰۱۹

عیسای مسیح قلب خداوند را در مورد طلاق تشریح می‌کند که خداوند از طلاق نفرت دارد اما خداوند کسانی را که طلاق گرفته اند دوست دارد. تهداب طلاق در ایمان مسیحی خیانت به ازدواج ویا خشونت است. پولس در اول قرنتیان فصل ۷ آیه‌های ۱۰-۱۷ رهنماییهایی را می‌دهد که اگر شوهر یا زن یک مسیحی غیر مسیحی باشد او نباید شوهر یا زن غیر مسیحی را طلاق دهد تا زمانی که شوهر و زن غیر مسیحی می‌خواهد زندگی کند.

دانلود