درس عیسای مسیح در مورد ثروت

  ۱ ساعت

  ۲ دِسامبر ۲۰۱۹

یک مرد ثروتمند از عیسای مسیح سوال می‌کند که چی گونه می‌تواند صاحب زندگی ابدی شود. عیسای مسیح می‌داند که این مرد ثروتمند ثروت و پول خود را بیشتر از خدا دوست دارد. عیسای مسیح به مرد ثروتمند می‌گوید برو همه چیز ات را بفروش و مرا پیروی کن اما مرد پریشان می‌شود و می‌رود. عیسای مسیح به شاگردان خود یک مثال می‌اورد که امکان ندارد کسی ثروت خود را بیشتر از خدا دوست داشته باشد و صاحب زندگی ابدی شود. ما باید خدا را جای اول در زندگی قرار بدهیم و از عیسای مسیح پیروی کنیم

دانلود