خیانت و زندانی شده عیسای مسیح

  ۱ ساعت

  ۱۹ سِپتامبر ۲۰۲۳


یکی از شاگردان به عیسی خیانت کرد. خیانت وقتی دردناک تر است که یکی از دوستانت در مقابل چیزی به تو خیانت کند. پاسخ عیسی به خیانت مهم بود، او جنگ نکرد، او به دنبال انتقام نبود. پلیس مذهبی او را دستگیر کرد. عیسی در کنیسه‌ها درباره پادشاهی خدا تعلیم و موعظه می‌کرد، اما رهبران مذهبی او را دوست نداشتند و قصد داشتند او را بکشند. عیسی تسلیم نشد، او گقتن حقیقت را ادامه داد و به طرف صلیب رفت.

دانلود