خوش بھ حال صلح کنندگان

  ۲۸ دقیقه

  ۲۴ فِورِیه ۲۰۲۲

دوست محترم
آیا اسیر جنگ درونی با خود و با دیگران
ھستید؟
پس بھ عیسی آن شھزاده صلح رجوع کنید.
او منتظر شماست تا شمارا ازین اسارت آزاد کند

دانلود