خوشا بحال ماتم زدگان

  ۲۸ دقیقه

  ۹ مارس ۲۰۲۲

وقتی عیسی جمعیت را دید، به کوهی رفت و با شاگردان خود نشست. او دهان خود را باز کرد و به آنها آموخت: "خوشا به حال سوگواران، زیرا آنها تسلی خواهند یافت."
چیزی که ما و مردم ما به آن نیاز داریم قبل از هر چیز این است که در پیشگاه خداوند سر فرود آورده عاجز شویم ، برای گناهانمان ماتم بگیریم و توبه کنیم تا خداوند ما را ببخشد و آرامش و رفاه را به زندگی و سرزمین ما جاری سازد.

دانلود