خدا از ما می‌خواهد که مهربان باشیم

  ۲۸ دقیقه

  ۲۹ اُکتُبر ۲۰۲۱

کلام خدا به ما یاد می‌‌‌دهد که باید مهربان باشیم. عیسی مسیح در زنده‌گی خود عملاً به ما نشان داد که حتا نسبت به دشمنان خود مهربان باشیم. ما نیز باید همین کار را بکنیم. خدا شریر و عادل را از موهبت آفتاب و باران بهره مند می‌‌‌‌‌سازد. خدا عیسی را فرستاد تا برای گناهکاران بمیرد. هنگامی که هنوز گناهکار بودیم، مسیح برای ما مُرد. خدا ما را به خاطر شایستگی یا به خاطر رفتارما دوست نداشته است. وی ما را حتی هنگامی که دشمنش بودیم، به طور کامل محبت نمود. به همان طریق ما نیز باید دیگر انسانها را دوست بداریم.
چرا خدا چنین محبتی را نسبت به انسانهای گناهکار یعنی دشمنانش نشان داد؟ زیرا که خدا محبت است. خدا منشأ تمامی محبت و نیکویی است.

دانلود