خدایی که جویای پرستندگان است

  ۲۹ دقیقه

  ۲۹ سِپتامبر ۲۰۲۰

پرستندگان حقیقی، پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد، زیرا پدر طالب این گونه پرستندگان می‌‌باشد. خدا روح است و هر که او را می‌‌پرستد باید با روح و راستی عبادت نماید. برای پرستش خدا ما باید که خدا را از روی حقیقت بپرستیم و او را عبادت نماییم. آن گونه خدا را پرستش کنیم که او خواهان آن است.

دانلود